სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ერთ–ერთი ყველაზე ფართო და მრავალკომპონენტიანი მიმართულებაა, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა ტიპისა და მასშტაბის პროექტები ხორციელდება. ყველა მათგანი ხელს უწყობს საქართველოში ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას, სამოქალაქო განათლებას, საზოგადოების თითოეული წევრის თავისუფლების და მოქალაქეობრივი დამოუკიდებლობის დონის გაზრდას, საზოგადოების წევრთა თანასწორობასა და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების ამაღლებას. ინიციატივები, რომლებიც სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების მიმართულებით ხორციელდება ემსახურება საზოგადოების საერთო პრობლემების გამოკვეთას და გადაჭრისათვის მოქალაქეთა ჯგუფების მობილიზებას, გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში მოსახლეობის ჩართვას, სახელმწიფო ინსტიტუტების ანგარიშვალდებულების გაზრდას, მოწყვლადი და განსაკუთრებული საჭიროებების მქონე პირების ინტერესების დაცვას, მოქალაქეებსა და მთავრობას შორის პასუხისმგებლობების განაწილების შესახებ ღია დიალოგის გამართვას და თანამშრომლობის განვითარებას.

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე და დასრულებული პროექტები:

მიმდინარე პროექტები

გეოგრაფიული დაფარვა: საქართველო

დონორი: ევროკავშირი

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა უფლებების დაცვის  ხელშეწყობა, მათი   შესაძლებლობების გაზრდა და ინტეგრაცია მთელს ქვეყანაში განსაკუთრებით სოფლად.

პროექტის ფარგლებში ქვეყნის მასშტაბით მიღწეული იქ ვრცლად

გეოგრაფიული არეალი: საქართველო

განხორციელების პერიოდი: 2017– 2020

დონორი: ევროკავშირი

სამიზნე ჯგუფი: სამოქალაქო სექტორი

მიზანი: საქართველოში სამოქალაქო საზოგ ვრცლად

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი

განხორციელების პერიოდი: 2018 - 2020

დონორი: PH International, ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო

ვრცლად

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი

განხორციელების პერიოდი:01.08.2015– 31.08.2020

დონორი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG), აშშ საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

სამიზნე ჯგუფი: ახალგაზრდები

ვრცლად

დასრულებული პროექტები

მიზნობრივი ჯგუფი: დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

დონორ(ებ)ი: ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო.

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები შშმ პირე ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფები: აღმოსავლეთ – დასავლეთის მართვის ინსტიტუტის საჯარო პოლიტიკის ადვოკატირებისა და სამოქალაქო საზოგადოების განვიტარება საქართველოში.

დონორ(ებ)ი: 

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი:  მოხალისეობი ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

დონორ(ებ)ი: აღმოსავლეთ – დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი.

პარტიორ(ებ)ი:

მიზანი: შშმ პირთა ინტერესების გათვალისწინების ხელსეწყობა საყოველთაო ჯანდ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: ქართველი მიგრანტები.

დონორ(ებ)ი: 

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: ქართველი მიგრანტების უფლებების დაცვა და ლეგალური მიგრაციის ხელშეწყობა თურქეთსა და საბერძნეთში.

პროექტის ფარგლ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: ახალგაზრდები.

დონორ(ებ)ი: აშშ–ს საელჩო USAID

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიზაცია, იმფორმირებულობის დონის გაზრდა

პროექტის ფარ ვრცლად

სამიზნე ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოება.

დონორ(ებ)ი: ევროკავშირი.

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს შორის ეფექტური თანამშრომლობა, მათ შორის ღ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: დეპორტირებული პირები და მათი შთამომავლები.

დონორ(ებ)ი: ACF საერთაშორისო ესპანური ორგანიზაცია შიმშილის წინააღმდეგ.

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: საქართველოდან 1940 – იან წლებში დეპო ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: რეგიონული ორგანიზაციები.

დონორ(ებ)ი: ფონდი ,,ღია საზოგადოება საქართველო"

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: საქართველოს ეროვნული პლადფორმის მუშაობაში რეგიონული ორგანიზაციების ჩართულობის გ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოება

დონორ(ებ)ი: საქართველოს იუსტიციის სამინისტო

პარტნიორ(ებ)ი:

მიზანი: მხარი დაუჭიროს საქართველოს მთავრობას, გაზარდოს მოსახლეობის ცნობიერების დონე არალეგალური მიგრაცი ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: 13– დან 15 წლამდე მოზარდები.

დონორ(ებ)ი: (USAID)

პარტნიორ(ებ)ი: PH International

მიზანი: ინგლისური ენის შესწავლის ხელმისაწვდომობა სოციალურად დაუცველი მოზარდებისათვის.

ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: სტუდენტები

დონორ(ებ)ი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის; ლევან მიქელაძის საქველმოქმედო ფონდი

პარტნიორ(ებ)ი: 

პროექტის მიზანი: სტუდენტების უნარების გაძლიერება ადვოკატირების საკითხებ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

დონორ(ებ)ი: World Vision შვეიცარია; World Vision საქართველო.

პარტნიორ(ებ)ი: 

პროექტის მიზანი: სათემო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდები ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: 16– დან 21 წლამდე ახალგაზრდები.

დონორ(ებ)ი: აშშ – ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო(USAID).

პარტნიორ(ებ)ი: საქართველოს გაეროს ასოციაცია (UNAG).

პროექტის მიზანი: ახალგაზრ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

დონორ(ებ)ი: აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID).

პარტნიორ(ებ)ი: PH International.

პროეტის მიზანი: მოსწავლეთა მიერ ადგილობრივი საჭიროებების ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: 13– დან 24 წლამდე ახალგაზრდები.

დონორ(ებ)ი – USAID

პარტნიორ(ებ)ი – 

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობას მათთვის ადამიანური კაპიტალის და პირ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: საჯარო სკოლის მოსწავლეები

მხარდამჭერები: World Vision - საქართველოს, World Vision - რუმინეთის და გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)

პროექტის მიზანი: საჯარო სკოლის მოსწავლეების სამოქალაქო ცნობიერების და ს ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: ქუთაისში მცხოვრები 16-დან 25 წლამდე 50 ახალგაზრდა

დონორი: ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდებში თავიანთი უფლებების და ა ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოება

მხარდამჭერი: ამერიკული ფონდი „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED)

პროექტის მიზანი: მოსახლეობის ჯგუფების პიროვნული ინიციატივების, პასუხისმგებლობათა გადანაწილების დ ვრცლად

გეოგრაფიული არეალი: იმერეთი, კახეთი.

მხარდამჭერი: ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო"

მიზნობრივი ჯგუფი: შვილობილობიდან გამოსული ბავშვები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მზრუნველობიდან გასული ახალგაზრდები, შვილობილობაში მყოფი ბავშვები ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების 20 წევრი, ქუთაისში მცხოვრები 16– დან 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები

მხარდამჭერი: მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში

პროექტის მიზანი: ქუთაისის მასშტაბით ახ ვრცლად

გეოგრაფიული არეალი: ქუთაისი.

განხორციელების პერიოდი: 01.04.2016 – 01.01.2018 

დონორი: ევროკავშირი

სამიზნე ჯგუფი: ბინათმესაკუთრეთა ამხანაგობების წარმომადგენლები, სამოქალაქო საზოგადოება, ად ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: ნიჭიერი ახალგაზრდები სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან

მხარდამჭერები: World Vision გერმანია, ბანკი "რესპუბლიკა" ჯგუფი "სოსიე ჯენელალი"

პროექტის მიზანი: სოციალურად დაუცველი ნიჭიერი ახალგაზრდების მხარდაჭერა, მათი შე ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: მოსწავლეები, პედაგოგები.

დონორი: აშშ  საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID)

პროექტის მიზანი: სამოქალაქო განათლების სასკოლო პროგრამის ხარისხის გაუმჯობესება, ახალგაზრდების დახმარება ცოდნის ამაღლება ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: ქუთაისში მცხოვრები 7–დან 25 წლამდე ახალგაზრდები

მხარდამჭერები: საქართველოს მშვიდობის კორპუსი, ამერიკის საელჩო საქართველოში

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდებში წიგნის კითხვის პროპაგანდა მათთვის თანამედროვე გამო ვრცლად

სამიზნე ჯგუფი: 14 წლიდან  25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები

მხარდამჭერები: World Vision – საქართველო, ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADC)

პროეტის მიზანი: საქართველოს მთავრობისათვის მხარის დაჭერა ახალგაზრდებისათვის უკეთეს ვრცლად