ეკონომიკური განვითარება

ეკონომიკური განვითარების პროგრამის მიზანია საქართველოში სამრეწველო მიმართულების მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარება, მოსახლეობის მოწყვლადი ნაწილის დასაქმება, თვითდასაქმება და საშემოსავლო პოტენციალის გაზრდა ინოვაციური გზების შექმნითა და გამოყენებით. პროექტები, რომლებიც ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში ხორციელდება ემსახურება: განათლების, ინფორმირების, რეალურ სამუშაო გარემოში სტაჟირების და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის მდგრადი გარემოს ფორმირებას; დამწყები მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარებას მათთვის ფინანსურ რესურსებზე ხელმისაწვდომობის გაზრდით;მოწყვლადი ჯგუფების წარმომადგენელთა მიერ პროფესიული სამყაროს კონკურენტულ გარემოში საკუთარი ადგილის დამკვიდრებას და საზოგადოებაში ინტრეგრაციას.

პროგრამული მიმართულების ფარგლებში, ცენტრი მჭიდროდ თანამშრომლობს პროფესიული განათლების  ცენტრებთან და დამსაქმებლებთან, სამუშაოს მაძიებელთა ფორმალური, არაფორმალური და სამუშაო პრაქტიკაზე დაფუძნებული სწავლების მხარდასაჭერად.

ეკონომიკური განვითარების პროგრამის ფარგლებში მიმდინარე პროექტები:

მიმდინარე პროექტები

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი გთავაზობთ უფასო ბიზნეს საკონსულტაციო მომსახურებას!

ბიზნეს საკონსულტაციო ცენტრის მიზანია ხელი შეუწყოს რეგიონის ეკონომიკურ განვითარებას მცირე და საშუალო ბიზნეს სექტორის ზრდით და გაძლიერებით.

უფასო კონსულტაციით სარგებლობა შუძლიათ ფ ვრცლად

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, იმერეთის, აჭარის, კახეთის რეგიონები

განხორციელების პერიოდი: 2015 წლის ოქტომბერი - 2017 წლის სექტემბერი (24 თვე)

დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოშ ვრცლად

გავრცელების არეალი: დასავლეთ საქართველო

დონორი: ევროკავშირი

სამიზნე ჯგუფი: საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, საინიციატივო ჯგუფები.

პროექტის მიზანი: სოციალური მეწარმეობის განვითარების ხელშეწყობით უზრუნველყოს ვრცლად

დასრულებული პროექტები

სამიზნე გუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

დონორ(ებ)ი: ევროკავშირი.

პარტნიო(რებ)ი:

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირტა განათლების და დასაქმების ხელშემწყობი ღონისძიებების განხორციელე ვრცლად

მიზნობრივი კგუფი: იძულებით გადაადგილებული ახალგაზრდები.

დონორ(ებ)ი: სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი

პარტნიორ(ებ)ი:

პროექტის მიზანი: მეწარმეთა მონაწილეობითი როლის ამაღლებას აფხაზეთიდან და სამხრეთ ოსეთი ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები და მათი ოჯახის წევრები

პარტნიორები: მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო, World Vision - საქართველო

პროექტის მიზანი: წამატების მიღწევის პერსპექტივის  მქონე ბენეფიციარებისათვის ვრცლად