ბავშვთა დაცვა

ბავშვთა დაცვის პროგრამის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების უფლებების დაცვა და საზოგადოებაში სრულფასოვანი ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ეს მიმართულება შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე და მზრუნველობამოკლებულ ბავშვებს ინდივიდუალურ საჭიროებებზე დაფუძნებულ სერვისებს სთავაზობს და ხელს უწყობს მათი ოჯახების გაძლიერებას.

სოციალური რეაბილიტაციისა და ბავშვზე ზრუნვის სახელმწიფო პროგრამის ფარგლებში განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი ადმინისტრირებას უწევს ქუთაისის, სამტრედიისა და თერჯოლის  დღის ცენტრებს. იგი ინდივიდუალურ  ფუნქციონალურ, აკადემიურ და სოციალურ უნარებზე მორგებულ მომსახურებას აწვდის 6-18 წლის ასაკის 50-ზე მეტ ბავშვს და მათ ოჯახებს.

ბავშვთა დაცვის პროგრამის ფარგლებში მოქმედი დღის ცენტრები:

მიმდინარე პროექტები

ქუთაისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრში 27 ბენეფიციარი იღებს მომსახურებას ინდივიდუალური აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს ინდივიდუალური, ფუნქციონალური, სოციალური, საყოფაცხოვრებო, სახელობო და პროფესიული უნარების განვითარებას, ვრცლად

სამტრედიის  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრში 11 ბენეფიციარი იღებს მომსახურებას ინდივიდუალური აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს ინდივიდუალური, ფუნქციონალური, სოციალური, საყოფაცხოვრებო, სახელობო და პროფესიული უნარების განვით ვრცლად

თერჯოლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრში 11 ბენეფიციარი იღებს მომსახურებას ინდივიდუალური აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს ინდივიდუალური, ფუნქციონალური, სოციალური, საყოფაცხოვრებო, სახელობო და პროფესიული უნარების განვითარებას, ვრცლად

საგურამოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრში 17 ბენეფიციარი იღებს მომსახურებას ინდივიდუალური აბილიტაციისა და რეაბილიტაციის გეგმის შესაბამისად, რომელიც თავის მხრივ ითვალისწინებს ინდივიდუალური, ფუნქციონალური, სოციალური, საყოფაცხოვრებო, სახელობო და პროფესიული უნარების განვითარებას, ვრცლად

დასრულებული პროექტები

მიზნობრივი ჯგუფი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტსი მცხოვრები მშობლები.

დონორ(ებ)ი: ფედერაცია "გადავარჩინოთ ბავშვები".

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: შშმ ბავშვთა მშობლების ჩართულობის გაზრდა თავიანთი შვილების უფლებე ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: 7– დან 11 წლამდე შშმ ბავშვები

მხარდამჭერები: World Vision -  საქართველო, World Vision- შვეიცარია

პროექტის მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი უზ ვრცლად

მიზნობრივი ჯგუფი: მინდობით აღზრდაში განთავსებას დაქვემდებარებული, ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებაში მცხოვრები ან ჩასარიცხი 6-დან 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვები.

დონორ(ებ)ი:

პარტნიორ(ებ)ი:

პროექტის ვრცლად