განათლება

განათლების პროგრამების მიზანია ადგილობრივი შრომის ღია ბაზრისთვის კონკურენტუნარიანი კადრების მომზადება ფორმალური, არაფორმალური, პროფესიული განათლებისა და კვალიფიკაციის ამაღლების ხელშეწყობით.

ორგანიზაციას შექმნილი აქვს თანამედროვე შრომის ბაზრის მოთხოვნების შესწავლის ეფექტური მექანიზმი, რომლის მიზანსაც საგანმანათლებლო ბაზარზე არსებული საჭიროებების გამოვლენა და „საგანმანათლებლო ჩიხების“ აღმოფხვრა წარმოადგენს. სწორედ ამ მიმართულებით ორგანიზებული კვლევების შედეგებს ეფუძნება განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მიმდინარე საგნამანათლებლო პროგრამები, რომლებიც სხვადასხვა სამიზნე ჯგუფების და მათ შორის ორგანიზაციების საჭიროებებზეა მორგებული და დაინტერესებულ პირებს კომპეტენციაზე დაფუძნებულ და ნასწავლის პრაქტიკაში გამოყენებაზე ორიენტირებულ სწავლებას სთავაზობს.

ცენტრის მიერ ორგანიზებული ტრენინგები ტარდება კომფორტულ და თანამედროვედ აღჭურვილ სატრენინგო სივრცეში. ტრენინგებს უძღვებიან პროფესიონალი ტრენერები. საგანმანათლებლო მომსახურების მიწოდების პროცესში მონაწილეებისათვის უზრუნველყოფილია მაქსიმალურად მაღალი ხარისხი და კეთილგანწყობილი გარემო.

ტრენინგები

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • როგორ შევადგინონ CV;
 • როგორ უნდა დაწერონ სამოტივაციო წერილი;
 • როგორ წარსდგნენ ღირსეულად გასაუბრების დროს პოტენციურ დამსაქმებელთა წინაშე.

კურსის ხანგრძლივობაა– 2 დღე.

გა ვრცლად

ტრენინგის ფარგლებში მსმენელებს საშუალება ექნებათ:

 • შეისწავლონ გარემოსა და გენეტიკის გავლენა ბავშვთა განვითარების სხვადასხვა ფაზებში;
 • დაეუფლონ გარდამავალი ასაკის თანმდევი პრობლემების სპეციფიკებს;
< ვრცლად

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეიწავლონ:

 • ინკლუზიური განათლების პრინციპები;
 • საკანონმდებლო რეგულაციები;
 • სამედიცინო, საქველმოქმედო და სოციალური მოდელები;
 • ტერმინები და იარლიყები;
 • ინკლუზიური განათლების ფორმები;< ვრცლად

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის არსი და მნიშვნელობა;
 • ფინანსური ანგარიშების მომზადება;
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა;
 • მოთხოვნების აღრიცხვა; ვრცლად

ზოგადი მენეჯმენტს კურსი 4 მოდულისაგან შედგება და ითვალისწინებს მენეჯერული საქმიანობისთვის საჭირო ყველა კომპონენტის კომპლექსურ სწავლებას:  

 • მოდული I – პროფ. ორიენტაცია
 • მოდული II – ორგანიზაციული მართვა/ოფის მენე ვრცლად

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • კლიენტთან ეფექტური კომუნიკაცია;
 • მოსმენისა და დიალოგის აწყობა;
 • პროდუქტის სწორად შეთავაზების უნარები;
 • ემოციის მართვისა და კონფლიქტის მოგვარების უნარები;
 • ანალიზის უნარები;
 • < ვრცლად

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • სასტუმროს მართვის ორგანიზება სტრუქტურა და ფუნქციონირება;
 • ფასწარმოქმნა სასტუმრო ინდუსტრიაში;
 • მარკეტინგის, რეკლამირების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი პრინციპებისა და სტუმართმასპინძლობის ეტიკ ვრცლად

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • რთულ მომხმარებელთან კომუნიკაციის სპეციფიკები;
 • გაყიდვის შეფუთვის ტექნიკები, გასაყიდი პროდუქციის შესახებ ინფორმაციის სწორად მართვის ხერხები;
 • პირადი და სატელეფონო კონტაქტების წარმართვის ტექნიკები; 
 • კლი ვრცლად

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ რუსული ენა სწრაფად და მარტივად.

კურსის ხანგრძლივობა 3 თვე (კვირაში 3 მეცადინეობა).

გაიცემა სერტიფიკატი.

 

 

ვრცლად

აუდიტორებს კურსი საშუალებას აძლევს შეისწავლონ თურქული ენა სწრაფად და მარტივად.

სწავლების ხანგრძლივობა: 3 თვე (კვირაში 3 მეცადინეობა).

გაიცემა სერტიფიკატი.

ვრცლად

კურსის სწავლება ოთხსაფეხურიანია

 • თითოეული საფეხური მოიცავს 4 თვეს;
 • კურსი გათვალისწინებულია, როგორც დამწყები ასევე ენის ცოდნის გაუმჯობესების მსურველთათვის. 

გაიცემა სერტიფიკატი.

ვრცლად

კომპიუტერული პროგრამების შემსწავლელი კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • საოფისე დოკუმენტების მომზადება;
 • გრაფიკებსა და ცხრილებში მუშაობა;
 • პრეზენტაციის აწყობა;
 • მისალოცი ბარათების დამზადება;
 • სარეკლამო ბროშურების შექმნა;
 • ვრცლად

კლუბები

ტექნოლოგიების სწრაფი ტემპით განვითარებამ,ინფორმაციული თუ შემეცნებითი ვებ-გვერდების დიდმა არჩევანმა  და მზა მედია-პროდუქტების (მხატვრული, ლიტერატურული, საინფორმაციო, მეცნიერული.) მრავალფეროვნებამ, ოცდამეერთე საუკუნის ბავშვს გონებრივი განვითარებისა და ცოდნა-ინფორმაციის მიღების  წარმოუდგენ ვრცლად

English Speakers Club – ის მიზანია მსმენელებმა მეგობრულ გარემოში გაიუმჯობესონ ინგლისურ ენაზე მეტყველების, კომუნკაციის, გამოთქმის , მოსმენის უნარ–ჩვევები და გაიმდიდრონ სიტყვათა მარაგი.  კლუბს უძღვებიან ამერიკელი მოხალისეები მათ შორის Peace Corps–ის მოხალისე კარენ ნილი.&nbs ვრცლად

English Speakers Club – ის მიზანია მსმენელებმა მეგობრულ გარემოში გაიუმჯობესონ ინგლისურ ენაზე მეტყველების, კომუნკაციის, გამოთქმის , მოსმენის უნარ–ჩვევები და გაიმდიდრონ სიტყვათა მარაგი.  კლუბს უძღვებიან ამერიკელი მოხალისეები მათ შორის Peace Corps–ის მოხალისე კარენ ნილი.&nbs ვრცლად