10 წლის ანგარიში

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2016

PDF ვერსიის გადმოწერა

ტრენინგ – პროგრამა ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ოჯახური ძალადობის პრევენცია

ტრენინგ– პროგრამის "ქალთა რეპროდუქციული ჯანმრთელობა და ოჯახური ძალადობის პრევენცია" ფარგლებში მომზადებული ანგარიში

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2015

2015 წლის ანგარიში მოკლეთ მომოიხილავს  სამი პროგრამული მიმართულებით განხორციელებულ საქმიანობებს. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ბავშვთა დაცვა და ეკონომიკური განვითარების ხელშეწყობაზე ზრუნვა  კვლავ რჩება განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მთავარ გამოწვევად.

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2014

განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის 2014 წლის ანგარიშში თავმოყრილია ორგანიზაციის მიერ წლის მანძილზე განხორციელებული პროექტები. 

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2012 – 2013

წლის გამოცემა თავს უყრის ამ პერიოდში განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი მიერ განხორციელებულ ძირითად აქტივობებს სამი ძირითადი პროგრამული ჩარჩოს ქვეშ: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ბავშვთა დაცვა და ეკონომიკური განვითარება.

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2010 – 2011

წლიური გამოცემა გთავაზობთ წლის მანძილზე სხვადასხვა პროგრამული მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობების მოკლე მიმოხილვას. სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება, ბავშვთა დაცვის ხელსეწყობა და ეკონომიკურ განვითარებაზე ზრუნვა კვლავ რჩება განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის მთავარ გამოწვევად.

PDF ვერსიის გადმოწერა

წლის ანგარიში 2008 – 2009

წლიური გამოცემა გთავაზობთ წლის მანძილზე სხვადასხვა პროგრამული მიმართულებით განხორციელებული საქმიანობების მოკლე მიმოხილვას

PDF ვერსიის გადმოწერა