უკეთესი შესაძლებლობები ქართველი ახალგაზრდებისათვის

სამიზნე ჯგუფი: 14 წლიდან  25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები

მხარდამჭერები: World Vision – საქართველო, ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADC)

პროეტის მიზანი: საქართველოს მთავრობისათვის მხარის დაჭერა ახალგაზრდებისათვის უკეთესი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით, ტრეფიკინგის დამარცხება.

პროექტის ფარგლებში დაარსდა სამი ფუნქციური ცენტრი, რომლებიც მუშაობდნენ ახალგაზრდების ეკონომიკუი შესაძლებლობების გაუმჯობესების, ტრეფიკინგის რისკების შემცირების, დაბრუნებული მიგრანტების საკუთარ თემში რეინტეგრირების ხელშეწყობის საკითხებზე.