სასტუმროს ადმინისტრირება და მართვა

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • სასტუმროს მართვის ორგანიზება სტრუქტურა და ფუნქციონირება;
 • ფასწარმოქმნა სასტუმრო ინდუსტრიაში;
 • მარკეტინგის, რეკლამირების, საზოგადოებასთან ურთიერთობის ძირითადი პრინციპებისა და სტუმართმასპინძლობის ეტიკეტი;
 • კრიზისებისა და მარცხის სტატისტიკა, უკმაყოფილო მომხმარებელთან კონფლიქტის მოგვარების ალტერნატივები;
 • სტუმრის მიღება განთავსების ორგანიზება, ფრონტოფისი და ფრონტ დესკი, სასტუმროს დაჯავშნის სამსახურის ორგანიზება და მისი ფუნქციონირების პრიციპები;
 • მომხმარებელთა ფსიქოტიპი
 • მათთვის კომფორტული სიტუაციის შექმნის შედეგად მიღებული გრძელვადიანი ურთიერთობის გარანტიის ანალიზი;
 • სასტუმროში გამართულ ღონისძიებათა ორგანიზების სპეციფიკა;
 • სასტუმროში არსებული სამსახურების კონტროლის მექანიზმი და ანალიზი;
 • კადრების დაქირავებისა და ადამიანური რესურსების მართვის საფუძვლები;
 • ტურიზმის სფეროს არსი, მისი როლი ქვეყნის ეკონომიკაში.

კურსის ხანგრძლივობაა - 1 თვე (10 მეცადინეობა).

გაიცემა სერტიფიკატი.