ბუღალტერია და საგადასახადო მართვა

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეისწავლონ:

 • ბუღალტრული აღრიცხვის არსი და მნიშვნელობა;
 • ფინანსური ანგარიშების მომზადება;
 • ფულადი სახსრების მოძრაობა;
 • მოთხოვნების აღრიცხვა; სასაქონლო მატერიალური მარაგის მოძრაობა აღრიცხვა;
 • გრძელვადიანი აქტივების აღრიცხვა;
 • ვალდებულებების აღრიცხვა; საგადასახადო ვალდებულებების აღრიცხვა;
 • სახელფასო და დაქირავებული შრომის აღრიცხვა-ანგარიშსწორება;
 • საწესდებო კაპიტალი;
 • შემოსავლები და ხარჯები;
 • წლიური მოგება-ზარალის მომზადება- წარდგენა;
 • საგადასახადო კოდექსი და საქართველოს საგადასახადო რეგულირების სფერო;
 • საგადასახადო ვალდებულება და მისი შესრულება;
 • საშემოსავლო გადასახადი; საშემოსავლო;
 • გადასახადის სპეციალური დაბეგვრის რეჟიმები;
 • მოგების გადასახადიგამოქვითვები და ზარალი; საგადასახადო აღრიცხვის წესები.

კურსის ხანგრძლივობაა _ 2 თვე (72 მეცადინეობა)

გაიცემა სერტიფიკატი.