ინკლუზიური განათლება

კურსი აუდიტორებს საშუალებას აძლევს შეიწავლონ:

 • ინკლუზიური განათლების პრინციპები;
 • საკანონმდებლო რეგულაციები;
 • სამედიცინო, საქველმოქმედო და სოციალური მოდელები;
 • ტერმინები და იარლიყები;
 • ინკლუზიური განათლების ფორმები;
 • სისტემური მიდგომები (თანამშომლობის ფორმატი) ;
 • სპეც. მასწავლებლის როლი, უფლებები და ვალდებულებები;
 • ინკლუზიური კლასის მენეჯმენტი;
 • ქცევის მართვის ტექნიკები;
 • სახელმძღვანელოები და სწავლების მეოდოლოგია;
 • სასწავლო რესურსების მორგება-ადაპტირება;
 • ეროვნული სასწავლო გეგმის ადაპტაცია და ინდივიდუალური სასწავლო გეგმა;
 • ინდივიდუალურ სასწავლო მიზნები და აქტივობები;
 • სკოლის გუინდის როლი და ფუნქციები;
 • რთული ქცევის მართვის ტექნიკები;
 • წამახალისებელთა სისტემა და განმამტკიცებლები;
 • მშობლებთან თანამშრომლობა და მათი ჩართულობის გაზრდა;
 • სასწავლო პროცესის მონიტორინგი და შეფასება;
 • სპეც. მასწავლებლის პორთფოლიოს წარმოება.  

კურსის ხანგრძლივობაა 5 დღე/30 საათი.

&გაიცემა სერტიფიკატი.