შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა განათლების და დასაქმების თანაბარი შესაძლებლობების ადვოკატირება და ლობირება

გეოგრაფიული არეალი: თბილისი, იმერეთის, აჭარის, კახეთის რეგიონები

განხორციელების პერიოდი: 2015 წლის ოქტომბერი - 2017 წლის სექტემბერი (24 თვე)

დონორი: ევროკავშირის წარმომადგენლობა საქართველოში

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა განათლების და დასაქმების ხელშეწყობა

სამიზნე ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, საზოგადოებრივი ორგანიზაციები, მეწარმეები.

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა შემდეგი:
                  

 •  719 დამსაქმებელი და 622 სამუშაოს მაძიებელი დარეგისტრირდა მონაცემთა ბაზაში;  ;
 •  128 შშმ პირი ჩაერთო სტაჟირების პროგრამაში;
 •  195 ბენეფიციარმა გაიარა კარიერული  ორიენტაციის ტრენინგი;
 •  210 დამსაქმებელი დაესწრო ტრენინგს ეთიკის ნორმების, ტერმინოლოგიის, სამუშაო ადგილების ორგანიზებისა და ადაბტაციის ხელშეწყობის საკითხებში;
 •  129 ბენეფიციარი რეფერირდა პროფესიულ სასწავლებელში;
 •  173 ბენეფიციარი დასაქმდა;
 •  8 დასაქმების ფორუმს გაუკეთდა ორგანიზება (2 თითოეულ რეგიონში)
 •  4 საკოორდინაციო საკონსულტაციო ჯგუფი შეიქმნა;
 •  25  საკოორდინაციო, საკონსულტაციო და საბჭოს სხდომა გაიმართა;
 •  12 მემორანდუმები გაფორმდა პროფესიულ სასწავლებლებთან;
 •  3 ფილმი შეიქმნა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა თემებზე;
 •  22 ჟურნალისტი გადამზადდა შშმ პირთა სწორად გაშუქების ტექნიკებში;
 •  ჟურნალისტთა კონკურსს გაუკეთდა ორგანიზება.