ახალგაზრდების ინტეგრაციის პროგრამა

მიზნობრივი ჯგუფი: 13– დან 24 წლამდე ახალგაზრდები.

დონორ(ებ)ი – USAID

პარტნიორ(ებ)ი – 

პროექტის მიზანი: ახალგაზრდების დასაქმების ხელშეწყობას მათთვის ადამიანური კაპიტალის და პიროვნული უნარ-ჩვევების განვითარებაზე ორიენტირებული
ტრენინგ-კურსების დანერგვით და ხელმისაწვდომობის გაზრდით.

პროექტის ფარგლებში: გადამზადდა ორი ტრენერი პიროვნული განვითარების საკითხებში და გამოიცა ტრენერთა სახელმძღვანელო, რომელიც ტრენინგების
დამოუკიდებლად ორგანიზებისათვის მათთვის ძირითად დასაყრდენ მასალას წარმოადგენს.