ახალგაზრდული ფორუმი

მიზნობრივი ჯგუფი: საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

დონორ(ებ)ი: აშშ–ის საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID).

პარტნიორ(ებ)ი: PH International.

პროეტის მიზანი: მოსწავლეთა მიერ ადგილობრივი საჭიროებების გამოვლენა, გადაწყვეტილების მიმღებ პირებთან თანამშრომლობით პრობლემათა გადაჭრის გზების ძიება.

პროექტის ფარგლებში: ჩატარდა სამი ახალგაზრდული ფორუმი, განხორციელდა 26 პროექტი, მოსწავლეების ჩართულობით მოეწყო სხვადასხვა სახის ღონისძიებები და აქტივობები.