ახალგაზრდების ინფორმირებულობა საკუთარი აზრის გამოხატვისა და მოქმედებისათვის

მიზნობრივი ჯგუფი: საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

დონორ(ებ)ი: World Vision შვეიცარია; World Vision საქართველო.

პარტნიორ(ებ)ი: 

პროექტის მიზანი: სათემო გადაწყვეტილებების მიღების პროცესში ახალგაზრდების ჩართულობის გაზრდა, თემის საჭიროების და ინტერესების ადვოკატირება.

პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბებულ რეგიონული ახალგარზდული საბჭოს გამოცდილებაზე დაყრდნობით, დაფუძნდა ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაცია ააიპ "ახალგაზრდები საქართველოსთვის".