ახალგაზრდული ინიციატივები

მიზნობრივი ჯგუფი: სტუდენტები

დონორ(ებ)ი: ეროვნული წვლილი დემოკრატიისათვის; ლევან მიქელაძის საქველმოქმედო ფონდი

პარტნიორ(ებ)ი: 

პროექტის მიზანი: სტუდენტების უნარების გაძლიერება ადვოკატირების საკითხებში და მათი ხელშეწყობა დემოკრატიის განვითარების საქმეში.

პროექტის ფარგლებში: 50 – მდე მოსწავლემ გაიარა ტრენინგები პროფესიულ ორიენტაციაში, დაესწრნენ ლექციებს სხვადასხვა უმაღლეს სასწავლებლებში, შეხვდნენ წარმატებული კარიერის მქონე ადამიანებს რაც დაეხმარათ თვითშეფასების, ამბიციების  განსაზღვრაში და პროფესიული ზრდის დაგეგმვაში.