ტრენინგ პროგრამები რეპატრირებულ მესხთა ჯგუფისთვის

მიზნობრივი ჯგუფი: დეპორტირებული პირები და მათი შთამომავლები.

დონორ(ებ)ი: ACF საერთაშორისო ესპანური ორგანიზაცია შიმშილის წინააღმდეგ.

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: საქართველოდან 1940 – იან წლებში დეპორტირებული პირებისა და მატი შთამომავლების რეპატრიაციის ხელშეწყობა.

პროექტის ფარგლებში ჩატარდა ტრენინგები ადამიანის/ბავშვთა უფლებების, გენდერული სტერეოტიპების, ცხოვრების ჯანსაღი წესის, ლიდერობის და აქტიური მოქალაქეობის თემებზე.