ეს მუშაობს/ It Works

სამიზნე ჯგუფი: სამოქალაქო საზოგადოება.

დონორ(ებ)ი: ევროკავშირი.

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: ქალაქ ქუთაისის მოსახლეობასა და ადგილობრივ თვითმმართველობის ორგანოებს შორის ეფექტური თანამშრომლობა, მათ შორის ღია დიალოგის წარმართვა და ადგილობრივ დონეზე გადაწყვეტილების მიღებისა ბიუჯეტის დაგეგმარების პროცესში მოსახლეობის ჯგუფების აქტიური ჩართვა.

პროექტის ფარგლებში გაიმართა 6 მოსახლეობის ფორუმი, ბიუჯეტის დაგეგმვაში მონაწილეობა მიიღო 517 პირმა, როლის შედეგადაც დაწესდა სხვადასხვა რეგულაციები ქალაქის დასუფტავების, ტრანსპორტირების და საგზაო მშენებლობის სფეროში.