ჯანმრთელობის უფლება

მიზნობრივი ჯგუფი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები.

დონორ(ებ)ი: აღმოსავლეთ – დასავლეთის მართვის ინსტიტუტი.

პარტიორ(ებ)ი:

მიზანი: შშმ პირთა ინტერესების გათვალისწინების ხელსეწყობა საყოველთაო ჯანდაცვის პროგრამის სრულყოფისათვის.

პროექტის ფარგლებში:

  • ჩატარდა კვლევა საყოველტაო ჯანდაცვის შეფასების მიზნით;
  • 270 მოქალაქე გამოიკითხა ქუთაისის მასშტაბით;
  • 15 მედიცინის მუშაკთან მოეწყო ფოკუს ჯგუფის შეხვედრა;
  • შეიქმნა გზამკვლევი, საყოველტაო ჯანმრთელობის დაცვის სახელმწიფო პროგრამით მოსარგებლე პირებისათვის.