ბიზნესის განვითარების ინიციატივა

მიზნობრივი ჯგუფი: სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები და მათი ოჯახის წევრები

პარტნიორები: მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია კრედო, World Vision - საქართველო

პროექტის მიზანი: წამატების მიღწევის პერსპექტივის  მქონე ბენეფიციარებისათვის კრედიტით სარგებლობის ხელშეწყობის უზრუნველყოფა.

პროექტის ფარგლებში 450-ზე მეტმა ახალგაზრდამ გაიარა ბიზნეს ტრეინინგი, რომელიც ბიზნეს გეგმის მომზადების პროცესში კონსულტაციების გაწევასაც ითვალისწინებდა; 103 ბენეფიციარის ბიზნეს-გეგმა დაფინანსდა პარტნიორი საკრედიტო ორგანიზაციების მიერ; 20-მა ადგილობრივმა ბიზნესმა მიიღო შეღავათიანი სესხი ბიზნესის განვითარების ინიციატივის პროექტის ფარგლებში; 2 მცირე ბიზნესი დაფუძნდა იმერეთის რეგიონში.