მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლით მომსახურების პროგრამა

მიზნობრივი ჯგუფი: მინდობით აღზრდაში განთავსებას დაქვემდებარებული, ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებაში მცხოვრები ან ჩასარიცხი 6-დან 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვები.

დონორ(ებ)ი:

პარტნიორ(ებ)ი:

პროექტის მიზანი: მზრუნველობამოკლებული ბავშვების პრობლემათა გადაწყვეტა და ბავშვის უფლებათა კონვენციის პრაქტიკულ განხორციელება საქართველოში.

პროექტის ფარგლებში: 2010-2011 წლებში სულ 19-მა ბავშვმა ისარგებლა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მომსახურებით. აქედან 6 განთავსებულ იქნა
შვილობილობაში, 7 დაბრუნდა ბიოლოგიურ ოჯახში, ხოლო 5-მა მიაღწია სრულწლოვნების ასაკს და დამოუკიდებლად განაგრძო ცხოვრება, 1 გადაყვანილ იქნა ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიულ მომსახურებაში. 2010 წელს „კალა ფონდის“ ფინანსნური მხარდაჭერით განხორციელდა ეწერის მცირე საოჯახო ტიპის სახლის გაზიფიკაციის პროექტი. შენობა უზრუნველყოფილი იქნა ბუნებრივი აირის მიწოდების სისტემით და აღჭურვილი იქნა გამათბობლებით.