მშობელთა გაძლიერება და ადგილობრივი რესურსების ეფექტური კოორდინაცია

მიზნობრივი ჯგუფი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტსი მცხოვრები მშობლები.

დონორ(ებ)ი: ფედერაცია "გადავარჩინოთ ბავშვები".

პარტნიორ(ებ)ი: 

მიზანი: შშმ ბავშვთა მშობლების ჩართულობის გაზრდა თავიანთი შვილების უფლებების დაცვასა და ადვოკარტირების პროცესში.

პროექტის ფარგლებში შეიქმნა მშობელთა კლუბი, რომელშიც 14 შშმ ბავშვის მშობელი გაწევრიანდა; შეიქმნა შშმ პირთა საკითხებით დაინტერესებული საკოორდინაციო საბჭო, რომელიც ლობირებას უწევს შშმ პირებისათვის საჭირო ხარჯების ასახვას ადგილობრივ ბიუჯეტში.