info@edec.ge
+995 (0) 431 25 13 30

სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება


სამოქალაქო საზოგადოების განვითარება განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრის ერთ-ერთი ყველაზე ფართო და მრავალკომპონენტიანი მიმართულებაა, რომლის ფარგლებშიც სხვადასხვა ტიპის და მასშტაბის პროექტი ხორციელდება. ყველა პროექტი ხელს უწყობს საქართველოში ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბებას და ლიბერალური ღირებულებების დანერგვას. სამოქალაქო აქტივიზმის, თითოეული ინდივიდის თავისუფლების, დამოუკიდებლობის, თანასწორობის და მოქალაქეობრივი თვითშეგნების გაძლიერებას. 

სახელი: უკეთესი შესაძლებლობები ქართველი ახალგაზრდებისათვის

განხორციელების პერიოდი: 01.2008-09.2009

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: World Vision – საქართველო, ავსტრიის განვითარების სააგენტო (ADC)

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: €16,454.00

მიზანი: ახალგაზრდებისათვის უკეთესი შესაძლებლობების შექმნის მიზნით, ტრეფიკინგის დამარცხებაში საქართველოს მთავრობის მხარდაჭერა

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: 14–25 წლის ახალგაზრდები

განხორციელებული აქტივობები:

 1. პროექტის განმავლობაში ფუნქციონირებდა ცენტრი, რომელიც მუშაობდა ახალგაზრდების ეკონომიკური შესაძლებლობების გაუმჯობესების, ტრეფიკინგის რისკების შემცირებისა და  დაბრუნებული მიგრანტების რეინტეგრირების ხელშეწყობის საკითხებზე
 2. რეგულარულად ტა­რდე­ბოდა ცნობ­იე­რე­ბის ამაღლე­ბი­სკენ მიმართული კამპანიე­ბი და მასთან დაკავშირებული აქტი­ვობ­ე­ბი.
 3. 2 ეტაპად გაუკეთდა ორგანიზე­ბა კონკურსს ადგილობრივი ჟურნალისტ­ე­ბისთვის ტრეფიკინგის/მიგრაციის თემ­აზე მიძღვნილი საუკეთესო სტ­ატიისა და სიუჟეტის გამოსავლენად, რომელშიდაც გაზეთ “P.S.”-ის ჟურნალისტმა, მარიკა ვაჭრაძემ და ტ/კ ’’რიონის’’ კოორესპონდენტმა, ირმა ჭოლაძემ გაიმარჯვეს.

მიღწეული შედეგები:

ჩამოყალიბდა მიგრაციის, ტრე­ფიკინგისა და ძალადობის საკითხე­ბ­ზე მომუშავე საკორდინაციო საბჭო, რომელიც აქტიურად მუშაობს ზემოთ აღნიშნული პრობ­ლემური საკითხე­ბის გადასაჭრელად.


სახელი: გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრები

განხორციელების პერიოდი: 2008

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: World Vision – გერმანია, ბანკი "რესპუბლიკა" (სოსიეტე ჟენერალი)

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: ₾850,00

მიზანი: სოციალურად დაუცველი ნიჭიერი ახალგაზრდების მხარდაჭერა, მათი შესაძლებლობების და უნარების განვითარება/რეალიზება

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები, კერძო სექტორი, საგანმანათლებლო სექტორი

ბენეფიციარები: ქუთაისში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ახალგაზრდები

განხორციელებული აქტივობები:

 1. 2008 წლის ივლისის თვეში გამოყე­ნე­ბითი ხელოვნე­ბის ცე­ნტ­რე­ბის კურსდამთავრე­ბუ­ლე­ბის მონაწილე­ობით გაიმართა გამოფ­ენა-გაყიდვა. კურსდამთავრე­ბუ­ლე­ბმა თავიანთი ნამუშევ­რე­ბი საზოგადოე­ბის ფართო ფენას გააცნეს.
 2. 2009 წლის სე­ქტ­ე­მბ­ერ-ოქტო­მბ­ერში ბანკი “რეს­პუბლიკას” მხარდაჭერით განხორცელდა პროე­ქტი, სახელწოდე­ბით: “ნიჭიერი ახალგაზრდე­ბის სამხატვრო ნიმუშე­ბის და ნაკეთ­ობ­ების გამოფ­ენა-გაყიდვა”. 
 3. ღონისძიება გაიმართა ბანკი `რეს­პუბლიკა ქუთაისის ფილიალსა და თბილისის სათაო ოფისში. გამოყე­ნე­ბითი ხელოვნე­ბის ცე­ნტ­რე­ბის ბე­ნე­ფი­ციარებთან ერთად პროე­ქტში მონაწილეობა მიიღო 51-მა ახალგაზრდამ, რომლე­ბიც ძირითადად სოციალურად დაუცველ ოჯა­ხე­ბს წარმოადგენ­დნენ.

მიღწეული შედეგები:

 1. ჩამოყალიბდა გამოყენებითი ხელოვნების ცენტრი, სადაც გაწევრდა 21 ახალგაზრდა. 
 2. 10 თვიანი კურსის მეშვეობით ახალგაზრდები დაეუფლნენ ბატიკის, თექის, გობელინის, თიხაზე მუშაობის და ტიხრული მინანქრის ხელსაქმეს.

სახელი: ახალგაზრდების სამოქალაქო ინკლუზიის პარტნიორობა

განხორციელების პერიოდი: 05.2008-09.2009

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: მსოფლიო ბანკის წარმომადგენლობა საქართველოში

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $6,914.00

მიზანი: კოორდინაციის და ინფორმაციის გაცვლის სისტემის გაუმჯობესება ქუთაისის მასშტაბით ახალგაზრდულ საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა სექტორებს შორის. ქუთაისში მომუშავე ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების შესაძლებლობების გაზრდა ადვოკატირების, ლობირების და აქტიური კამპანიების წარმართვის საკითხებში.

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების 20 წევრი, ქუთაისში მცხოვრები 16–დან 25 წლამდე ასაკის ახალგაზრდები

განხორციელებული აქტივობები:

 1. პროგრამის ფა­რგლე­ბში ჩატარდა ქუთაისში მომუშავე ახალგაზრდული არასამთავრობო ორგანიზაციების შეს­აძლე­ბლ­ობ­ე­ბის კვლევა, რომლის შე­დეგად შერ­ჩეული იქნა 10 არასამთავრობო პარტნიორი ორგანიზაცია და გაფორმდა ურთიერ­თთანამშრომლობის მემორანდუმი, რომელიც მიზნად ისახავდა პროე­ქტის განხორციე­ლე­ბის განმავლობაში თანამშრომლობას, მისი უწყვე­ტ­ობის და მდგრადობის მიზნით.
 2. პარტნიორი არასამთავრობო ორგანიზაციე­ბის წარმომადგენ­ლე­ბს ჩაუტარდათ 2 კვირიანი ტრენ­ინგე­ბი ადვოკატი­რე­ბასა და ლობი­რე­ბის საკითხე­ბში. 
 3. გამოიცემოდა საინფორმაციო ბი­ულე­ტ­ენი, რომელიც მიზნად ისახავდა საზოგადოე­ბის ცნობ­იე­რების ამაღლე­ბას ახალგაზრდე­ბის პრობ­ლე­მე­ბთან და სხვა აქტუალურ საკითხე­ბთან დაკავშირე­ბით. 
 4. ჩატარდა კვლე­ვე­ბი და ფოკუს-ჯგ­უფის შეხ­ვედ­რე­ბი ტურიზმის, განათლე­ბის და სოციალურ სფ­ერ­ოე­ბში, რომელ­ზე დაყრდნობითაც მომზადდა კვლევის ანალიზი ტურიზმის განვითარე­ბასთან დაკავშირე­ბული წინააღმდეგ­ობე­ბის და განვითარე­ბის პერ­სპე­ქტი­ვე­ბის შეს­ახებ. 
 5. მოეწყო ღია კარის დღე ტურიზმთან დაკავშირე­ბით, სადაც მოწვეული იყვნენ აღნიშნულ სფ­ეროში მიმდინარე ცვლილე­ბ­ე­ბით დაინტ­ე­რე­სე­ბული ადამიანები.
 6. პროგრამის ფა­რგლე­ბში კონკრე­ტული რეკ­ომენ­დაციე­ბი მიეწოდათ ადგილობრივი თვითმმართველ­ობის შეს­აბამის სამსახურე­ბს და სხვა დაინტ­ე­რე­სე­ბულ მხარე­ე­ბს.

მიღწეული შედეგები:

პროექტის ფარგლებში ჩამოყალიბდა საკოორდინაციო საბჭო ადგილობრივი და საერთაშორისო არასამთავრობო ორგანიზაციე­ბის, სამთავრობო სტრ­უქტუ­რე­ბის, ბი­ზნეს სე­ქტორის და მედია წარმომადგენ­ლე­ბის მონაწილე­ობით, რაც ხელს უწყობს ქუთაისის მასშტაბით ახალგაზრდულ საკითხებზე მომუშავე სხვადასხვა სექტორებს შორის კოორდინაციას.


სახელი: ახალგაზრდების სოციალურ – ეკონომიკური უფლებების დაცვა და განხორციელება

განხორციელების პერიოდი: 06.2009–01.2010

განხორციელების არეალი: იმერეთი, კახეთი

დონორები/პარტნიორები: ფონდი "ღია საზოგადოება საქართველო", თელავსი განათლების განვითარების და დასაქმების ცენტრი

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $6,785.68

მიზანი: ბავშვთა კეთილდღეობის რეფორმის შუალედური შედეგების კვლევა, შედეგების დამუშავება, დასკვნების მომზადება და ეფექტური სახელმწიფო პოლიტიკის განვითარების ხელშეწყობა. ცვლილებების პროცესის დაწყებაზე ორიენტირებული საინიციატივო ჯგუფის ჩამოყალიბება ადვოკატირების პროცესისთვის

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შვილობილობიდან გამოსული ბავშვები, მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მზრუნველობიდან გასული ახალგაზრდები, შვილობილობაში მყოფი ბავშვები და მათი მომვლელები, სოციალური მუშაკები, ბავშვთა აღმზრდელები მშვილობელი ოჯახებიდან, ბავშვთა აღმზრდელები მცირე საოჯახო ტიპის სახლებიდან

განხორციელებული აქტივობები:

 1. ჩამოყალიბდა საინიციატივო ჯგ­უფი, გაიმართა ტრენინგ-სემ­ინარე­ბის ციკლი, კვლევის, ადვოკატი­რე­ბის და ასე­ვე ლობი­რე­ბის საკითხე­ბ­ზე.
 2. განხორციელდა ბავშვთა კეთ­ილდღე­ობის რე­ფორმის მონიტორინგი და აღმოჩენილი ხარვე­ზე­ბის შეს­ახებ მომზადდა რეკომენდაციები. 
 3. ჩატარდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლე­ბის კვლევა, თუ რამდენად წარმატ­ე­ბით დაინერგა და ხორციელ­დე­ბა საქართველოს განათლებისა და მეც­ნიე­რე­ბის სამინისტროს მიერ შემ­უშავე­ბული სტა­ნდარტე­ბის სისტ­ემა; 
 4. ჩატარდა შვილობი­ლობის პროგრამის კვლევა და განისაზღვა პრობლემური საკითხე­ბი, რომელ­ზე დაყრდნობითაც მომზადდა დასკვნები და რეკ­ომენ­დაციე­ბი.

მიღწეული შედეგები:

პროექტის ფარგლებში განხორციელდა რეფორმის დეტალური მონიტორინგი და შემუშავებული პროგრამების სიღრმისეული კვლევა, რის საფუძველზეც მომზადდა რეკომენდაციები და დასკვნები. საქართველოს განათლებისა და მეც­ნიე­რე­ბის სამინისტროსთვის მომზადებული რეკომენდაციები ხელს შეუწყობს სახელმწიფო პოლიტიკის სწორად წარმართვასა და ეფექტიან განვითარებას. პროექტის ფარგლებში ასევე შეიქმნა საინიციატივო ჯგუფი, რომელიც ადვოკატირებას გაუწევს შესაბამისი პოზიტიური და ეფექტიანი ცვლილებების სახელმწიფო დონეზე ინიცირებას.


სახელი: სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამა (ACETTI)

განხორციელების პერიოდი: 2010–2014

განხორციელების არეალი: იმერეთი

დონორები/პარნიორები: აშშ–ს საერთაშორისო განვითარების სააგენტო (USAID), “პროექტი ჰარმონია” – საქართველო (PH International), განათლების და მეცნიერების სამინისტრო

მიზანი: საქართველოს საჯარო სკოლებში ხარისხიანი სამოქალაქო სწავლების უზრუნველყოფა, რათა, მოსწავლეებმა შეძლონ თეორიული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენება და მეტად ჩაერთონ სამოქალაქო და დემოკრატიული საზოგადოების მშენებლობის პროცესში 

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: იმერეთის რეგიონის ადგილობრივი თვითმმართველობები, 

ბენეფიციარები: იმერეთის 125 საჯარო სკოლის დირექტორები, სამოქალაქო განათლების პედაგოგები, IX-XI კლასის მოსწავლეები

განხორციელებული აქტივობები:

 1. 125 სკოლაში დაარსდა სამოქალაქო კლუბი
 2. 3,125 მოსწავლე ჩაერთო სამოქალაქო კლუბის საქმიანობაში
 3. 1,296 მოსწავლე და მასწავლებელი ჩაერთო ადგილობრივი სათემო პრობლემების მოგვარებაში
 4. 68 სასწავლო ვიზიტში მონაწილეობა მიიღო 2040–მა მოსწავლემ
 5. 83 მცირე საგრანტო პროექტი განხორციელდა
 6. 43 სოციალური მედიის ტრენინგი ჩატარდა მოსწავლეთა და პედაგოგთა მონაწილეობით
 7. 64 აქტიური ბლოგი შეიქმნა
 8. 72 ვიდეორგოლი მომზადდა ჯანსაღი ცხოვრების წესის, ადამიანის უფლებების, ძალადობის და გარემოს დაცვის თემებზე
 9. 39 თანასწორგანმანათლებელთა ტრენინგი ჩატარდა სოციალური მედიის თემაზე

მიღწეული შედეგები:

 1. პროექტის ფარგლებში დაარსებული სამოქალაქო კლუბები დღემდე ფუნქციონირებს და აქტიურ როლს თამაშობს სკოლის მოსწავლეების საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართვაში.
 2. პროექტის ეგიდით გამოიცა პროექტის წერისა და მართვის სახელმძღვანელო, რომელიც მნიშვნელოვანი გზამკვლევია სამოქალაქო კლუბის წევრებისათვის.
 3. პროექტმა მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ქართულ სკოლებში სამოქალაქო განათლების სწავლების ხარისხის გაუმჯობესებაში და ხელი შეუწყო მოსწავლეთა მიერ თეორიულად მიღებული ცოდნის პრაქტიკაში გამოყენებას.


სახელი: მოსახლეობის ფორუმი სამოქალაქო ჩართულობისათვის

განხორციელების პერიოდი: 2010

განხორციელების არეალი: ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: ამერიკული ფონდი „ეროვნული წვლილი დემოკრატიისთვის“ (NED), ლატვია-საქართველოს თანამშრომლობის ფონდი

მიზანი: მოსახლეობის ჯგუფების პიროვნული ინიციატივების, პასუხისმგებლობათა გადანაწილების და ორგანიზაციული უნარების გაძლიერების საშუალებით, ქუთაისის ადგილობრივი სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერება

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: სამოქალაქო საზოგადოება

განხორციელებული აქტივობები:

 1. შეიქმნა ფორუმის საორგანიზაციო კომიტეტი. 
 2. დაინტერესებულ პირებთან გაიმართა  შეხვედრები და მათთან თანამშრომლობით განისაზღვრა ქალაქისთვის პრიორიტეტული სფეროები, რომლის ირგვლივაც იმუშავეს შემდგომში საზოგადოების სხვადასხვა ჯგუფმა.
 3. სამუშაო ჯგუფების მიერ გამოვლენილი პრობლემების საპასუხოდ მომზადდა დასკვნები, რეკომენდაციები, საპროექტო წინადადებები და დაიგეგმა მათი განხორციელება. 
 4. გაიმართა დასუფთავების აქციები მდინარე ოღასკურასა და ბუხაიძის ქუჩის მიმდებარე ტერიტორიაზე.
 5. ჩატარდა დასაქმებაზე ორიენტირებული საგანმანათლებლო ტრენინგ-კურსები ახალგაზრდებისათვის.
 6. შეიქმნა ბიზნეს-ინკუბატორი, რომელიც ხელს შეუწყობს ადგილობრივი პროდუქციის წარმოების განვითარებას.

მიღწეული შედეგები:

სამუშაო ჯგუფების მიერ გამოვლენილი პრობლემების საპასუხოდ მომზადდა დასკვნები, რეკომენდაციები, საპროექტო წინადადებები და დაიგეგმა მათი განხორციელება