მიმდინარე პროექტები

სახელი: სამტრედიის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი „ლამპარი“

განხორციელების პერიოდი: 2009 წლიდან დღემდე

განხორციელების არეალი: სამტრედიის მუნიციპალიტეტი

დონორები/პარტნიორები: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველობები; საერთაშორისო დონორები; ადგილობრივი ბიზნესი;

პროექტის სრული ბიუჯეტი: ყოველწლიურად პროექტის განსახორციელებლად გამოყოფილია 63 727 ლარი

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, პირები, საზოგადოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, მედია, კერძო სექტორი.

ბენეფიციარები: 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები

ზოგადი აქტივობები: (იხილეთ ქუთაისის დღის ცენტრის აქტივობები)

სახელი: თერჯოლის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი „საპოვნელა“

განხორციელების პერიოდი: 2009 წლიდან დღემდე

განხორციელების არეალი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

დონორები/პარტნიორები: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველობები; საერთაშორისო დონორები; ადგილობრივი ბიზნესი;

პროექტის სრული ბიუჯეტი: ყოველწლიურად პროექტის განსახორციელებლად გამოყოფილია 57 382 ლარი

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, პირები, საზოგადოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, მედია, კერძო სექტორი.

ბენეფიციარები: 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები

ზოგადი აქტივობები: (იხილეთ ქუთაისის დღის ცენტრის აქტივობები)

სახელი: საგურამოს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა დღის ცენტრი „იალონი“

განხორციელების პერიოდი: 2017 წლიდან დღემდე

განხორციელების არეალი: მცხეთა–მთიანეთის რეგიონი, მცხეთის მუნიციპალიტეტი, ქალაქი თბილისი.

დონორები/პარტნიორები: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველობები; საერთაშორისო დონორები; ადგილობრივი ბიზნესი;

პროექტის სრული ბიუჯეტი: ყოველწლიურად პროექტის განსახორციელებლად გამოყოფილია 107 087 ლარი

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, პირები, საზოგადოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, მედია, კერძო სექტორი.

ბენეფიციარები: 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, 18 წელს ზემოთ შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები და მათი ოჯახის წევრები

ზოგადი აქტივობები: (იხილეთ ქუთაისის დღის ცენტრის აქტივობები)

სახელი: ქუთაისის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა დღის ცენტრი „ჯადოსნური სამყარო“

განხორციელების პერიოდი: 2008 წლიდან დღემდე

განხორციელების არეალი: ქუთაისის მუნიციპალიტეტი

დონორები/პარტნიორები: საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტრო; ადგილობრივი თვითმმართველობები; საერთაშორისო დონორები; ადგილობრივი ბიზნესი;

პროექტის სრული ბიუჯეტი: ყოველწლიურად პროექტის განსახორციელებლად გამოყოფილია 95 927 ლარი

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და პირთა სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესება და საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა მათი ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, პირები, საზოგადოება, ადგილობრივი თვითმმართველობა, მედია, კერძო სექტორი.

ბენეფიციარები: 6-დან 18 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები და მათი ოჯახის წევრები

დაგეგმილი აქტივობები: 

 1. განვითარების ინდივიდუალური რეაბილიტაცია/აბილიტაციის გეგმის შედგენა-განხორციელება;
 2. დამხმარე ადაპტაციური საშუალებებით უზრუნველყოფა, რაც გულისხმობს ისეთ სპეციალურ ავეჯს, რომელიც საშუალებას აძლევს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებს და პირებს უკეთ გამოიყენონ თავისი უნარები და შესაძლებლობები;
 3. ინდივიდუალური შესაძლებლობების გათვალისწინებით, მათ ჩართვა სხადასხვა ტიპის ინტეგრირებულ ღონისძიებებში (სასწავლო ვიზიტები, ინტეგრირებული აქტივობები, სპორტული შეჯიბრებები, ექსკურსიები; შემეცნებითი ღონისძიებები და სხვა) საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობის მიზნით;
 4. ჩართვა სხვადასხვა სახის თერაპიულ – შრომით და სოციალურ აქტივობებში, რომლებიც ხელს უწყობს მის სოციალურ – ადაპტაციური (მათ შორის საყოფაცხოვრებო და პროფესიული) უნარების განვითარებას;
 5. ინტეგრირებული აქტივობები (ხატვა, სიმღერა, ფიზიკური მომზადება, შრომითი სწავლება);
 6. პროფესიული და სახელობო უნარ – ჩვევების განვითარება;
 7. დროის სწორი ორგანიზების, ეფექტური კომუნიკაციის, არჩევანის გაკეთების, გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობისა და კონფლიქტების არაძალადობრივი გზით მოგვარების უნარ – ჩვევების სწავლება;
 8. განვითარების ხელშეწყობის მიზნით მშობლებთან და მეურვეებთან ინტერდისციპლინარული მიდგომების გამოყენება და ბავშვზე ზრუნვის უნარჩვევების განვითარება;
 9. შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვების და მათი მშობლების ცნობიერების ამაღლება და მომზადებაინკლუზიური სწავლებისათვის;

დასრულებული პროექტები

სახელი: საქართველოში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა და
პირთა ოთხი დღის ცენტრის ხელახალი გახსნა კორონავირუსთან დაკავშირებული
სავალდებულო დახურვის შემდეგ

განხორციელების პერიოდი: 09.2020-08.2021

განხორციელების არეალი: ქუთაისი, სამტრედია, თერჯოლა, საგურამო

დონორები/პარტნიორები:  რენოვაბისი (გერმანიის კათოლიკეთა სოლიდარობის ინიციატივა ცენტრალურ და აღმოსავლეთ ევროპაში)

სრული ბიუჯეტი: € 20,234

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: € 20,234

მიზანი2020 წლის სექტემბრიდან საქართველოს რეგიონებში შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა ოთხი დღის ცენტრის გახსნა და პანდემიამდე არსებული ყველა სერვისის უსაფრთხო გაგრძელება

სამიზნე ჯგუფ(ებ): დღის ცენტრები, დღის ცენტრების ბენეფიციარები, პოტენციური დონორები და მხარდამჭერები

ბენეფიციარები: დღის ცენტრის 73 ბენეფიციარი

განხორციელებული აქტივობები:

 1. დღის ცენტრების ოპერირება მაღალი ჰიგიენური სტანდარტების დაცვით;
 2. ზედაპირების რეგულარული დეზინფექცია;
 3. ბენეფიციარებისა და პერსონალის მიერ ხელის რეგულარული დეზინფექცია;
 4. სპეციალური საწმენდი საშუალებების გამოყენება შენობებში და გარეთ;
 5. პერსონალისა და ვიზიტორების მიერ ერთჯერადი ხელთათმანებისა და ნიღბების გამოყენება;
 6. დამატებითი დასუფთავებისთვის პერსონალის დაქირავება;
 7. ბენეფიციარების, პერსონალისა და ვიზიტორების ტემპერატურისა და ჯანმრთელობის მდგომარეობის მონიტორინგი.

მოსალოდნელი შედეგები:  

 1. ოთხი დღის ცენტრი ხელახლა გაიხსნა 2020 წლის სექტემბრიდან 12 თვის განმავლობაში;
 2. უზრუნველყოფილი იყო პანდემიამდე არსებული სერვისების უსაფრთხო გარემოში მიწოდება;
 3. პირველი სამი თვის განმავლობაში დღის ცენტრის ბენეფიციარების მინიმუმ 95%-ის დაბრუდა ან მოხდა ბენეფიციარების ახალი ბენეფიციარებით ჩანაცვლება საერთო რაოდენობის შესანარჩუნებლად;
 4. საზოგადოებაში შშმ პირების დღის ცენტრების შესახებ ცნობიერების და მხარდაჭერის გაზრდა სხვადასხვა აქტივობების მეშვეობით.

სახელი: მშობელთა გაძლიერება და ადგილობრივი რესურსების ეფექტური კოორდინაცია

განხორციელების პერიოდი: 2012

განხორციელების არეალი: იმერეთი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტი

დონორები/პარტნიორები: Save the children International – ის საქართველოს წარმომადგენლობა

სრული ბიუჯეტი: ₾ 14 782

პროექტის განსახორციელებლად EDEC- ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: ₾ 14 782

მიზანი: შშმ ბავშვთა მშობლების ჩართულობის გაზრდა თავიანთი შვილების უფლებების დაცვასა და ადვოკარტირების პროცესში.

სამიზნე ჯგუფი: თერჯოლის მუნიციპალიტეტის თვითმმართველობა, სოციალური მომსახურების სააგენტო

ბენეფიციარები: თერჯოლის მუნიციპალიტეტსი მცხოვრები მშობლები

განხორციელებული აქტივობები:

 1. ჩატარდა ტრენინგები საკოორდინაციო საბჭოს წევრებისა და მშობელთა ჯგუფებისათვის
 2. განხორციელდა საინფორმაციო კამპანია უფლებების შესახებ ცნობიერების ამაღლების მიზნით
 3. ადგილობრივ ბიუჯეტში შშმ პირებისათვის საჭირო ხარჯების ასახვის ადვოკატირება და ლობირება

მიღწეული შედეგები: 

 1. თერჯოლის მუნიციპალიტეტში შეიქმნა მშობელთა კლუბი
 2. შეიქმნა შშმ პირთა საკითხებით დაინტერესებული საკოორდინაციო საბჭო

 

სახელი: ინკლუზიური და ინტეგრირებული განათლების მოდელი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვებისათვის

განხორციელების პერიოდი: 2010-2011

განხორციელების არეალი: იმერეთი, ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: World Vision საქართველოს წარმომადგენლობა

სრული ბიუჯეტი: ₾ 26 699

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: ₾ 26 699

მიზანი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა და მათი უზრუნველყოფა თანაბარი შესაძლებლობებით

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: განათლებისა და მეცნიერების სამონისტრო, ადგილობრივი თვითმმართველობა

ბენეფიციარები: 7– დან 11 წლამდე შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები

განხორციელებული აქტივობები:

 1. გადამზადნენ პედაგოგები ინკლუზიური და ინტეგრირებული სწავლების ტექნიკებში
 2. მომზადდა  სპეციალური სასწავლო პროგრამა ინტეგრირებული კლასისათვის

მიღწეული შედეგები:

 1. გაიხსნა საპილოტე ინტეგრირებული კლასი
 2. დაინერგა ინკლუზიური განათლების ახალი მოდელი

სახელი: მცირე საოჯახო ტიპის ბავშვთა სახლით მომსახურების პროგრამა

განხორციელების პერიოდი: 2010

განხორციელების არეალი: იმერეთი, ქუთაისი

დონორები/პარტნიორები: ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო

სრული ბიუჯეტი:  70 162

პროექტის განსახორციელებლად EDEC – ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი:  70 162

მიზანი: მზრუნველობამოკლებული ბავშვების პრობლემათა გადაწყვეტა და ბავშვის უფლებათა კონვენციის პრაქტიკულ განხორციელება საქართველოში

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: ჯანმრთელობისა და სოციალური პროგრამების სააგენტო, ადგილობრივი თვითმმართველობა, ბიზნეს სექტორი

ბენეფიციარები: მინდობით აღზრდაში განთავსებას დაქვემდებარებული, ბავშვთა სააღმზრდელო დაწესებულებაში მცხოვრები ან ჩასარიცხი 6-დან 18 წლამდე მზრუნველობამოკლებული ბავშვები

განხორციელებული აქტივობები:

 1. ოჯახის გაძლიერება, ბენეფიციართა ბიოლოგიურ ოჯახში დაბრუნების ხელშეწყობის მიზნით
 2. ბენეფიციართა დამოუკიდებელი ცხოვრების ხელშეწყობა
 3. ბენეფიციართა ბავშვზე ზრუნვის ალტერნატიული მომსახურებაში გადაყვანის ხელშეწყობა

მიღწეული შედეგები:

 1. განხორციელდა მცირე საოჯახო ტიპის სახლის მომსახურება

Skip to content