თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის (EOPwD)

სახელი: თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის

განხორციელების პერიოდი: 02.2018-01.2021

განხორციელების არეალი: დასავლეთ საქართველო

დონორები/პარტნიორები: ევროკავშირი, საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB), ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის (AEE)

სრული ბიუჯეტი: $23,582

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $23,582

მიზანი: დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დაცვა და პოზიტიური ცნობადობის გაზრდა

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შშმ პირთა ორგანიზაციები (DPOs), სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო, სამინისტროები, ადგილობრივი ხელისუფლება

განხორციელებული აქტივობები:

  1. ჩატარდა რეგიონალური სემინარი საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით;
  2. შემუშავდა გზამკვლევი შშმ პირთა  უფლებებზე  და ხელმისაწვდომ სერვისებზე;
  3. ახალი სერვისი “შშმ პირი შშმ პირისთვის’’ შეიქმნება და დაინერგება საქ. 3 მუნიციპალიტეტში
  4. საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტს გაუკეთდა ორგანიზება საკონსულტაციო საბჭოს და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით;
  5. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მოქმედი საკონსულტაციო საბჭოების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ორგანიზება გაუკეთდება ტრენინგს;
  6. 10 რეგიონიდან 200 ქალი დაესწრო ტრენინგს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომ სახელმწიფო სერვისებზე;
  7. შეირჩა და დაფინანსდა 8 სოციალური საწარმო, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური სერვისების მიწოდებას შშმ პირთათვის;
  8. 2 ადვოკატირების სემინარი ჩატარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინკლუზიის თემაზე;
  9. დაფინანსდა 5 PR ღონისძიებება ადვოკატირების გეგმების განხორციელებისთვის;
  10. მოეწყო 30 საჯარო დებატი შშმ პირთა ადვოკატირების განხორციელების მიზნით.

 

Skip to content