სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

სახელი: სამოქალაქო საზოგადოების განვითარების ინიციატივა

განხორციელების პერიოდი: 01.01.2017-31.12.2020

განხორციელების არეალი: საქართველო

დონორები/პარტნიორები: ევროკავშირი (EU), კონრად ადენაუერის ფონდი (KAS), სამოქალაქო საზოგადოების ინსტიტუტი (CSI), საქართველოს სტრატეგიული კვლევებისა და განვითარების ცენტრი (CSRDG), კონსულტაციისა და ტრენინგის ცენტრი (CTC)

პროექტის სრული ბიუჯეტი: 5 070 000€

მიზანი: საქართველოში სამოქალაქო საზოგადოებისათვის არსებული გარემოს გაუმჯობესება, სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციების გაძლიერება, ბენეფიციართა მიმართ მათი ანგარიშვალდებულების გაზრდა და სხვა აქტორებთან კავშირების გაფართოება.

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: საქართველოს მოსახლეობა, ახალგაზრდები, სამოქალაქო სექტორი, კერძო და სამთავრობო სექტორი

ბენეფიციარები: სამოქალაქო სექტორი

განხორციელებული აქტივობები: ინიციატივის ფარგლებში განხორციელდა 110-ზე  მეტი  სხვადასხვა  სახის  ღონისძიება  და  გაიცა  80-მდე  გრანტი,  რომლითაც  ისარგებლეს  სამოქალაქო საზოგადოების 2000–ზე მეტმა წარმომადგენელმა საქართველოს მასშტაბით.

Skip to content