მიმდინარე პროექტები

დასრულებული პროექტები

სახელი: თანაბარი შესაძლებლობები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისათვის

განხორციელების პერიოდი: 02.2018-01.2021

განხორციელების არეალი: დასავლეთ საქართველო

დონორები/პარტნიორები: ევროკავშირი, საქართველოს არბაითერ-სამარიტერ-ბუნდი (ASB), ხელმისაწვდომი გარემო ყველასათვის (AEE)

სრული ბიუჯეტი: $23,582

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: $23,582

მიზანი: დასავლეთ საქართველოში მცხოვრები შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირების თანაბარი შესაძლებლობებით უზრუნველყოფა, მათი უფლებების დაცვა და პოზიტიური ცნობადობის გაზრდა

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირები, შშმ პირთა ორგანიზაციები (DPOs), სსიპ სოციალური მომსახურების სააგენტო, სამინისტროები, ადგილობრივი ხელისუფლება

განხორციელებული აქტივობები:

 1. ჩატარდა რეგიონალური სემინარი საჯარო, კერძო და არასამთავრობო ორგანიზაციების მონაწილეობით;
 2. შემუშავდა გზამკვლევი შშმ პირთა  უფლებებზე  და ხელმისაწვდომ სერვისებზე;
 3. ახალი სერვისი “შშმ პირი შშმ პირისთვის’’ შეიქმნება და დაინერგება საქ. 3 მუნიციპალიტეტში
 4. საერთაშორისო სასწავლო ვიზიტს გაუკეთდა ორგანიზება საკონსულტაციო საბჭოს და მუნიციპალიტეტის წარმომადგენლების შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით;
 5. სამიზნე მუნიციპალიტეტებში მოქმედი საკონსულტაციო საბჭოების შესაძლებლობების განვითარების მიზნით ორგანიზება გაუკეთდება ტრენინგს;
 6. 10 რეგიონიდან 200 ქალი დაესწრო ტრენინგს შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთათვის ხელმისაწვდომ სახელმწიფო სერვისებზე;
 7. შეირჩა და დაფინანსდა 8 სოციალური საწარმო, რომელიც უზრუნველყოფს სოციალური სერვისების მიწოდებას შშმ პირთათვის;
 8. 2 ადვოკატირების სემინარი ჩატარდა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირთა ინკლუზიის თემაზე;
 9. დაფინანსდა 5 PR ღონისძიებება ადვოკატირების გეგმების განხორციელებისთვის;
 10. მოეწყო 30 საჯარო დებატი შშმ პირთა ადვოკატირების განხორციელების მიზნით.

 

სახელი: დამოკიდებულებიდან თვითკმარობამდე – საარსებო წყაროებით უზრუნველყოფის ინოვაციური და ეფეტური გადაწყვეტილებები საქართველოსთვის

განხორციელების პერიოდი: 2015–2016

განხორციელების არეალი: მცხეთა-მთიანეთი (ახალგორი), იმერეთი (ქუთაისი, წყალტუბო), სამეგრელო (ზუგდიდი, ფოთი), აჭარის ა.რ. (ბათუმი)

დონორები/პარტნიორები:

 1. ევროკავშირი (EU)
 2. ლტოლვილთა დანიის საბჭოს (DRC)
 3. საქველმოქმედო ჰუმანიტარული ცენტრი ,,აფხაზეთი” (CHCA)

სრული ბიუჯეტი: 

პროექტის განსახორციელებლად EDEC-ის მიერ მიღებული ბიუჯეტი: 

მიზანი: ეკონომიკური ინტეგრაციის ხელშეწყობა, გრძელვადიანი
და მდგრადი საარსებო წყაროების შესაძლებლობების უზრუნველყოფა

სამიზნე ჯგუფ(ებ)ი: იძულებით გადაადგილებული პირები, მასპინძელი
თემის წარმომადგენლები, შშმ სტატუსის მქონე ომის ვეტერანები.

ბენეფიციარები: იძულებით გადაადგილებული პირები, მასპინძელი/ომის
შედეგად დაზარალებული ადამიანები და ეკომიგრანტები.

მიღწეული შედეგები:

 1. შეიქმნა ბიზნესის ინკუბატორი დევნილთა სტარტაპებისთვის;
 2. 224 ბენეფიციარი დარეგისტრირდა ფინანსური რესურსის ხელმისაწვდომობისთვის
  და ბიზნეს იდეების განხორციელება-განვითარებისთვის;
 3. შეიქმნა სათემო ორგანიზაციების ადგილობრივი ქსელი;
 4. ჩატარდა 8 ტრენინგი 130 ადამიანის მონაწილეობით;
 5. 71 დევნილი დაესწრო კარიერის დაგეგმვის, სამუშაოს ძიების, დასაქმებისა
  და თვითდასაქმების ტრენინგებს;
 6. 16 მათგანი დასაქმდა;
 7. შეიქმნა 6 ახალი საზოგადოების ჯგუფი, რომლის მეშვეობითაც გააქტიურდა
  სახლის მესაკუთრეთა ხუთი პარტნიორობა.
 8. 16 ადამიანი ჩაერთო სტაჟირების პროგრამებში;
 9. 63 სხვადასხვა კატეგორიის გრანტი გაიცა.

Skip to content