ახალგაზრდების დასაქმების, შრომის ბაზრისა და მეწარმეობის საუკეთესო პრაქტიკის კვლევა

Skip to content