სსმ ბავშვთა სკოლაში ტრანზიციის ხელშეწყობა

გზამ­კვლე­ვი ორი­ენ­ტი­რე­ბუ­ლია და­ეხ­მა­როს და პა­სუ­ხი აპოვ­ნი­ნოს სპე­ცი­ა­ლუ­რი სა­ჭი­რო­ე­ბის მქო­ნე ბავ­შვების გა­ნათ­ლე­ბა­სა და მხარ­და­ჭე­რა­ში ჩარ­თულ პი­რებს (სკო­ლამ­დე­ლი და ზო­გა­დი გა­ნათ­ლე­ბის და­წე­სე­ბუ­ლე­ბების წარ­მო­მად­გენ­ლე­ბი, მხარ­დამ­ჭე­რი მომ­სა­ხუ­რე­ბის მიმ­წო­დე­ბე­ლი ად­რე­უ­ლი ინ­ტერ­ვენ­ცი­ა, დღის ცენ­ტრი და სხვა, ბავ­შვის ოჯა­ხის წევ­რე­ბი) თუ რო­გორ შე­იძ­ლე­ბა სა­კუ­თა­რი პა­სუ­ხის­მგებ­ლო­ბის ფარ­გლებ­ში უზ­რუნ­ველ­ყონ ეფექ­ტი­ა­ნად ბავ­შვი­სა და ოჯა­ხის­თვის უმ­ტკივ­ნე­უ­ლოდ სკო­ლა­ში ტრან­ზი­ცი­ის პრო­ცე­სი.
Skip to content